Former Heads

Former Heads:

Sr. No.

Name

1

Ms. Ranjan Amin

2

Ms. Savita Amin

3

Prof. Amita Verma

4

Ms. Freny Tarapore

5

Ms. Anjali Mehta

6

Ms. Kiran Parekh

7

Dr. Yogini Pathak

8

Dr. Hina Mankodi

9

Dr. Jigisha shastri

10

Dr. Shruti Bhargava

11

Prof. Rajalaxmi Sriram

12

Dr. Bhamini Mehta

13

Dr. Divya Sharma