Former Heads

Former Heads:

Sr. No.

Name

From

To

1

Dr. G. C. Kothari

1988

-

2

Prof. Bhuvan S. Parekh

1989

-

3

Prof. Harshad J. Patel

1999

-

4

Shri. Prakash R. Bhavsar

2004

-

5

Dr. Anjali G. Jivani

2014

-