Former Heads

Former Heads:

Sr. No.

Name

From

To

1

Prof. Markand Bhatt

-

-

2

Prof. Pancholi

-

-

3

Prof. D.G. Godse

-

-

4

Prof. Jeram Patel

-

-

5

Shri N. K. Sant

-

-

6

Shri Mahesh Deshpande

-

-

7

Shri Kiran Shah

-

-

8

Shri Pratap Mandey

-

-

9

Shri Kashyap Parikh

-

-