Former Heads

Former Heads:

Sr. No.

Name

From

To

1

Prof. M. M. Chokshi

1949-50

1962-63

2

Prof. K. C. Mehta

1962-63

1983-84

3

Prof. A. G. Patel

1983-84

1991-92

4

Prof. J. H. Shah

1991-92

1994-95

5

Prof. J. R. Khedkar

1994-95

2003-04

6

Shri M. B. Majmudar

2003-04

2007-08

7

Prof. Amita S. Kantawala

2007-08

2013-14

8

Shri Janak M. Shah

2014

2015

9

Prof. Kulkarni Shirish R.

2015

2016

10

Prof. Pragnesh B. Shah

2016

2019

11

Prof. Ketan R. Upadhyay

2019

Till date