Former Heads

Former Heads:

Sr. No.

Name

From

To

1

Prof. H. P. Choksi

1972

1984

2

Prof. S. Srikanthiah

1984

1985

3

Prof. K. R. Shah

1985

1993

4

Prof. D. S. Pathak

1993

-

5

Prof. S. K. Singh

1993

2001

6

Prof. D. V. Baloni

2001

2004

7

Prof. G. M. Parikh

2004

2005

8

Prof. S. D. Joshi

2005

2008

9

Prof. D. V. Baloni

2008

2011

10

Dr. S. A. Saiyad

2011

2015

11

Prof. Dinkar. N. Nayak

2015

2019

    12 Dr. Jayant Kumar     2019 2022