Former Principals

Former Principals:

Sr. No.

Name

From

To

1

Prof. P. J. Madan

24-06-1957

30-04-1958

2

Prof. L. B. Shah

01-05-1958

30-04-1960

3

Prof. C. H. Khadilkar

01-05-1960

31-08-1966

4

Shri K. D. Shah

01-09-1966

30-04-1972

5

Prof. K. K. Thakore

01-05-1972

30-04-1975

6

Prof. R. C. Patel

01-05-1975

30-11-1976

7

Prof. M. R. Panchal

01-12-1976

27-10-1978

8

Shri V. H. Shah

28-10-1978

30-04-1981

9

Shri B. N. Shah

01-05-1981

24-06-1982

10

Prof. H. V. Bhavnani

25-06-1982

08-11-1984

11

Shri G. M. Sheth

09-11-1984

31-05-1985

12

Shri A. G. Telpande

01-06-1985

31-12-1986

13

Prof. C. C. Shah

01-01-1987

31-12-1987

14

Shri G. M. Sheth

01-01-1988

31-12-1990

15

Shri C. D. Panchal

01-01-1991

31-12-1996

16

Shri A. G. Telpande

01-01-1997

05-03-1999

17

Shri Dilipbhai M. Patel

06-03-1999

26-03-2001

18

Shri V. Y. Sane

27-03-2001

26-09-2003

19

Shri Kishorilal S. Agrawal

01-10-2004

30-09-2010

20

Shri Dilipbhai M. Patel

01-10-2010

28-11-2011

21

Shri D. N. Panchal

28-11-2011

10-10-2014

22

Shri P. R. Sheth

11-10-2014

02-10-2017

    23

Dr. Virendrasinh H. Kher

03-10-2017 02-10-2023

 

Former Vice-Prinipal:

Sr. No.

Name

From

To

1

Shri C. D. Panchal

January 1988

December 1989

2

Shri J. N. Upadhyay

January 1989

December 1996

3

Shri S. C. Shah

January 1997

December 1998

4

Shri D. M. Patel

07-12-1998

04-03-1999

5

Shri V. S. Patel

30-07-2007

31-12-2007

6

Shri M. M. Patel

26-10-2010

09-10-2013

7

Shri P. R. Sheth

09-11-2013

10-10-2014

8

Dr. V. H. Kher

22-12-2014

02-10-2017

9

Dr. M.S.Gadkari

26-08-2021

02-10-2023

       

 

Former Dean of Students:

   

Sr. No.

Name

From

To

1

Dr. R. K. Patel

1999

2001

2

Ms. D. S. Ghelani

2001

2002

3

Mrs. Mary Yohannan

2002

2003

4

Shri R. D. Kaka

2003

2004

5

Shri R. U. Dalwani

2004

2007

6

Shri V. M. Parmar

2007

2011

    -->