Former Deans

Former Deans:

Sr. No.

Name

From

To

1

Shri Gurubandhu Bhattacharya

1935

1936

2

Dr. Livesay Howorth

1936

1937

3

Shri Gangacharan Dsagupta

1937

1939

4

Prof. T. K. N. Menon

1939

1960

5

Dr. S. N. Mukharji

1960

1964

6

Prof. M. S. Patel

1964

1968

7

Prof. D. M. Desai

1968

1975

8

Prof. A. S. Patel

1975

1978

9

Prof. D. B. Desai

1978

1985

10

Prof. P. K. Dongre

1985

1988

11

Prof. M. S. Yadav

1988

1989

12

Prof. N. S. Pathak

1989

1995

13

Prof. S. M. Joshi

1995

2001

14

Prof. D. R. Goel

23-01-2001

29-07-2001

15

Prof. R. G. Kothari

30-07-2001

21-06-2005

16

Prof. S. Kumar

22-06-2005

22-02-2011

17

Prof. D. R. Goel

23-02-2011

17-08-2011

18

Prof. R. G. Kothari

18-08-2011

27-01-2016

 

 

Former Dean of Students:

Sr. No.

Name

From

To

1

Dr. S. Kumar

2000

2001

2

Dr. Morio Xavier

2001

2002

3

Mr. V. R. Acharya

2002

2003

4

Dr. Milind Sahastrabuddhe

2003

2004

5

Dr. Dipti Oza

2004

2005

6

Dr. R. C. Patel

2005

2007

7

Dr. Renu Sharma

2007

2008

8

Dr. K. Pushpanadham

2008

2010

9

Dr. Satish Pathak

2010

2011

10

Dr. Ashutosh Biswal

2011

2012

11

Dr. Rashmin Sompura

2012

2013

12

Prof. R. S. Mani

2013

2014

13

Dr. Priti Chaudhari

2014

2015

14

Ms. Parisha Jijina

2015

2016

15

Dr. Renu Sharma

2016

2018

16

Dr. B. S. Parimal

2018

2019