Former Deans

Former Deans:

Sr No. Name From To
1 Prof. V. Y. Kolhatkar 1949-1950 1959-1960
2 Prof. B. G. Shah 1960-1961 1963-1964
3 Prof. K. N. Naik 1964-1965 1973-1974
4 Prof. H. P. Chokshi 1974-1975 1980-1981
5 Prof. K. C. Mehta 1980-1981 1981-1982
6 Prof. G. C. Beri 1982-1983 1984-1985
7 Prof. M. D. Sharma 1985-1986 1987-1988
8 Prof. A. G. Patel 1988-1989 1990-1991
9 Prof. K. R. Shah 1990-1991 1991-1992
10 Prof. M. D. Mohite 1991-1992 1992-1993
11 Prof. B.S. Patel 1993-1994 1997-1998
12 Prof. J.K. Syan 1997-1998 1998-1999
13 Prof. S. K.Singh 1999-2000 2001-2002
14 Prof. M.D. Mohite 2002-2003 2004-2005
15 Prof. S.K. Singh 2005-2006 2007-2008
16 Prof. P.H. Vyas 2007-2008 2008-2009
17 Prof. A.R. Hingorani 2009-2010 2010-2011
18 Prof. P.H. Vyas 2011-2012 2013-2014
19 Prof. Sharad N. Bansal 2014-2015 2016-2017
20 Prof. Dinkar N. Nayak 2017-2018 2018-2019
21 Prof. Ketan Upadhyay 2019-2020 Till date

 

Former Dean of Students:

Sr No. Name From To
1 Prof. A. G. Patel 1982-83 1987-88
2 Prof. B. S. Patel 1988-89 1989-90
3 Shri G. S. Patel 1990-91 1991
4 Shri H. R. Desai 1991-92 1992
5 Shri J. M. Shah 1992-93 1993
6 Dr. A. R. Hingorani 1993-94 1994
7 Dr. S. A. Saiyed 1994-95 1998-99
8 Dr. Dinkar N. Nayak 1999-00 2003-04
9 Dr. P. Krishnakumar 2004 2005
10 Dr. Shamal A. Pradhan 2006-07 2007-08
11 Shri K. R. Badola 2008-09 2010-11
12 Dr. Vilas Chauhan 2011-12 2012
13 Dr. Jyoti Achanta 2012-13 2015-16
14 Dr. Kamlesh Vala 2016-17 2018-19
15 Dr. Shankar Jha 2019-20 2021-22
16 Dr. Vishal Shah 2022-23 Till date

 

Former Dean of Sports:

Sr No. Name From To
1 Dr. Jayant Kumar 2012 2013
2 Dr. Kamlesh Vala 2013 2014
3 Dr. Mrudula Trivedi 2014-15 2015-16
4 Shri Dinesh Vaghela 2016-17 2018-19
5 Dr. Vishal Shah 2019-20 2021-22
6 Dr. Bhavin Rajput 2022-23 Till Date