Office Staff

Mr. Brijesh B. Solanki

Temporary Sweeper

: 8485927482
:

Mr. Harshad R. Solanki

Temporary Peon cum Sweeper

: 9712175425
:

Mr. Mohammad Yusuf Patel

Naik

: 9925913959
:

Mr. Prashant S. Jadhav

Temporary Peon

: 9662977349
:

Mr. Rameshbhai M. Shinde

Peon

: 9510206192
:

Mr.Bharat B. Kahar

Temporary Peon

: 8734928504
:

Mrs. Chandrika V. Parmar

Temporary Peon

: 9106775721
:

Mrs. Vimla M. Rohit

Temporary Peon

: 9898988603
:

Navneet Z. Solanki

Sweeper

: 9773237783
:

Shri. Dharmendra R. Thakor

Temporary Driver

: 9712872972
:

Shri. Shana V. Rathva

Temporary Driver

: 8320921891
: